Algemeen:

Aqua-splash is een handelsnaam van RDFinancials B.V. gevestigd in Weesp met het volgende KvK nummer 32103034. Op al het aanbod en alle transacties van Aqua-splash zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met directie van RDFinacials B.V. en treden in werking per 1 april 2012.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
  aangaat met de ondernemer
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument/koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
• Koper: degene tot wie het aanbod zich richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna de “Koper”genoemd)
• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten/bedrijven aanbiedt
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem
  voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
  wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: RDFinancials B.V.: Handelend onder de naam: Aqua-splash Vestigingsadres: Van Houten Industriepark 13; 1381 MZ WEESP
Telefoonnummer: 0294-458934
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 32103034
BTW-identificatienummer: NL 8140.97.868.B.01

Artikel 3 – De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/koper.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/koper beschikbaar gesteld.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de consument/koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door Aqua-splash zijn aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.6 Aqua-splash is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen van/door de Koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Aqua-splash worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Aqua-splash ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 – Aanbieding

4.1 Elke aanbieding van Aqua-splash is vrijblijvend.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper Aqua-splash. Aqua-splash is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper medegedeeld.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en afleverings-kosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

6.2 Aqua-splash heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Indien een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan wel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de consument/koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Aqua-splash.

Artikel 7 – Levering – levertijd

7.1 De levertermijn is maximaal dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de consument/koper haar bestelling bij Aqua-splash heeft gedaan.

7.2 Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/koper hiervan uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop u de bestelling heeft gedaan bericht. De consument/koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.3 Aqua-splash zal in dat geval het vooruit betaalde bedrag binnen 30 dagen na het annuleren van de consument/koper aan de consument/koper restitueren, echter zonder vergoeding van rente.

7.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Aqua-splash een zodanige inspanning verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaarstelling van een vervangend product voor rekening van Aqua-splash.

7.5 Aqua-splash is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.6 De opgegeven levertijd is indicatief en niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van dertig (30) dagen niet overschrijdt, kan de consument/koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen.

7.7 In geval Aqua-splash in verzuim is gebleken van de levertijd, heeft de consument/koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval zal het vooruitbetaalde bedrag worden terugbetaald, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8 – Risico en eigendomsovergang

8.1 De consument/koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.

8.2 Aqua-splash behoudt zich het eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de consument/koper ter zake van de door Aqua-splash krachtens overeenkomst aan de consument/koper geleverde of te leveren zaken, evenals ter zake van tekort schieten zijdens de consument/koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.

8.3 De consument/koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

8.4 Aqua-splash is gerechtigd om, indien de consument/koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de consument/koper aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de consument/koper Aqua-splash onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingrecht.

8.5 In geval en voor zover Aqua-splash gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid (8.4) wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Aqua-splash op vergoeding van schade en kosten. De consument/koper zal dan worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Aqua-splash geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen dienen betalingen echter zonder enige aftrek of verrekening te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft (en uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders overeengekomen). In het geval de consument/koper ter zake van de uitvoering van de overeenkomst op Aqua-splash aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

9.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij de bestelling. Aan de bestelling van de consument/koper kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Aqua-splash.

9.3 Indien de consument/koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel (9.1), is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan Aqua-splash verder toekomende rechten(waaronder opschorting dan wel ontbinding).

9.4 De kosten, zowel in als buiten rechte, die Aqua-splash maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de consument/koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de consument/koper aan Aqua-splash te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen Aqua-splash en de consument/koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van Aqua-splash op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 10 – Ontbinding

10.1 Gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het product heeft de consument/koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de zaak voor zijn rekening en risico aan Aqua-splash te retourneren, mits de originele verpakking (Hygiene-zegels mogen niet  verwijderd zijn) van het product onbeschadigd is.

10.2 In geval van ontbinding in overeenstemming met het voorgaande lid (10.1) van dit artikel zal de consument/koper worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de kosten van het terugzenden van de zaak en zullen vooruitbetaalde bedragen worden terugbetaald (binnen 30 dagen), echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 11 – Reclamering en garantie

11.1 De consument/koper dient uiterlijk bij de aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de consument/koper Aqua-splash daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

11.2 Elke aanspraak van de consument/koper ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien:
a) de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Aqua-splash
b) de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken
c) de consument/koper Aqua-splash niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen
d) de consument/koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting

11.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Aqua-splash de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de consument/koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op de herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Aqua-splash en de consument/koper, danwel tussen Aqua-splash en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument/koper en Aqua-splash, is Aqua-splash niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aqua-splash.

12.2 De aansprakelijkheid van Aqua-splash strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

12.3 Aqua-splash is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

12.4 De in bovenstaande leden voor Aqua-splash zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Aqua-splash kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.

13.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Aqua-splash het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dat door dit aan de consument/koper mede te delen en zonder dat Aqua-splash tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maat staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.3 In geval Aqua-splash de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd – en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht – te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 – Algemeen

14.1 Indien de consument/koper aan Aqua-splash opgave doet van een adres, is Aqua-splash gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument/koper aan Aqua-splash opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door Aqua-splash gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De consument/koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aqua-splash deze voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien een of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

14.4 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.